Emille ala Freida
Emille ala Freida
Private Collection

© Holly Gornik 2014